Zotavenie


Koncept zotavenia

Využívanie osobnej skúsenosti s duševným ochorením alebo inou zraniteľnosťou (ďalej aj "osobná skúsenosť") je tým, čo majú školy zotavenia a peer podpora spoločné. V oboch prípadoch je to jeden zo základných kameňov, na ktorých sú tieto koncepty postavené. Ich rovnako dôležitým ďalším základným kameňom je účel, na ktorý je v týchto konceptoch využívanie osobnej skúsenosti zamerané. Týmto účelom je podpora zotavenia druhých


Zotavenie definuje W. Anthony ako "hlboko osobný, jedinečný proces zmeny vlastných postojov, hodnôt, pocitov, cieľov, zručností a rolí" a ako "spôsob, ako žiť spokojný, nádeje plný a prínosný život, napriek všetkým obmedzeniam spôsobených ochorením". Zotavenie v jeho definícii "zahŕňa budovanie nového významu a zmyslu života tým, ako človek prekonáva ničivé dôsledky duševného ochorenia" a upresňuje, že zotavenie nie je len zotavením z ochorenia samotného, ale aj zo "stigmy, dôsledkov liečby, nedostatku príležitostí na sebaurčenie, dôsledkov nezamestnanosti alebo zničených snov" (Anthony, 1993). 


Jedným zo spôsobov, ako lepšie porozumieť pojmu zotavenie a jeho významu v podpore ľudí s osobnou skúsenosťou, môže byť jeho vymedzenie vo vzťahu k pojmu "uzdravenie". Uzdravenie si spájame so zbavením sa všetkých symptómov ochorenia a s návratom k stavu pred ochorením – tak po stránke zdravotnej (človek je zdravý), ako aj v iných oblastiach (jeho život je ako predtým). Zotavenie je predovšetkým príbeh – individuálny a neopakovateľný príbeh vyrovnávania sa človeka so svojou zraniteľnosťou a budovania zmysluplného a nádeje plného života, napriek príznakom alebo dôsledkom duševného ochorenia. Koncept zotavenia je tak veľkou príležitosťou pre systém starostlivosti a podpory v oblasti duševného zdravia. Príležitosťou orientovať sa viac na človeka, ako na jeho ochorenie. Príležitosťou orientovať sa na skúsenosti, silné stránky a zdroje človeka viac, ako na jeho zlyhania, nedostatky a neúspechy. Príležitosťou podporovať aktívne role, v ktorých človek niečo dáva a znamená, než udržovať pasívne role, v ktorých človek predovšetkým prijíma. Škola zotavenia a peer podpora sú príkladmi využitia týchto príležitostí.Zdroj : Liga za duševné zdravie

Prejsť späť na Komunita