Rodinná terapia


Pre príbuzných ľudí s mentálnymi chorobami je charakteristický nedostatok informácií o povahe ochorenia ktorým trpí im blízky človek a stávajú sa opatrovateľmi bez adekvátnych zručností, či prostriedkov potrebných pre túto úlohu. V rodine vzniká atmosféra neistoty, úzkosti obáv a početných nedorozumení. Naopak u tých, ktorí dostali adekvátne informácie alebo nácvikmi získali určité zručnosti v zaobchádzaní s pacientovými problémami, sa neskôr bolo možné oprieť o ich pomoc a využiť pozitívny potenciál rodinných príslušníkov pri liečbe a znovuzačleňovaní chorých do sociálneho prostredia.

  • Práca s rodinami s chronicky chorím človekom.
  • Práca s rodinami, ktoré prechádzajú kritickými etapami rodinného spoločenstva.