Tím Centra pre psychické funkcie

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D

Psychiater, psychoterapeut, znalec v odbore psychiatria

Konateľka Neštátneho zdravotníckeho zariadenia Crystal Comfort s. r. o.

Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia


Absolvovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a VŠ vzdelanie 3. stupňa na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Krajský odborník pre psychiatriu MZ SR, predseda Psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a ex-viceprezidentka SPsS , členka Rady Európy CPT za Slovenskú republiku, expert pre mental health pre Ministerstvo zdravotníctva SR pre Európsku komisiu, je predsedom občianskeho združenia "ODOS KE" na princípe štvorpartity - pacient - profesionál- príbuzný - verejnosť a výkonnou riaditeľkou ODOS o. z. so sídlom vo Vranove nad Topľou.

Prednáša a publikuje vo svojom odbore so zameraním na afektívne a úzkostné poruchy, najmä na bipolárnu afektívnu poruchu, komorbiditu duševných porúch a psychosomatické súvislosti, prednáša na Lekárskej, Právnickej a Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Hovorí plynule anglicky.

Je (spolu)autorkou viac ako 100 odborných a vedeckých publikácií a kapitol v zahraničných aj domácich periodikách, autorkou psychoedukačných príručiek pre pacientov a ich príbuzných, držiteľkou ceny za najlepšiu originálnu prácu v časopise Psychiatria pre prax a osobnosťou v biografickej encyklopédii slovenských osobností "Who is who".


Miloš Šviderský

Peer konzultant

,,Človek so zažitou skúsenosťou s duševným ochorením, ktorý zdieľa svoju skúsenosť a dáva podporu iným osobám s podobnými skúsenosťami alebo problémami v oblasti duševného zdravia." 

Absolvoval školenie pre peer konzultantov v Centre pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha, vo februári 2022.


Pracovné skúsenosti:

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako peer konzultant. Pracuje v Lige za duševné zdravie o.z. Bratislava a tiež je členom výkonného výboru o.z. ODOS- Otvorme Dvere, Otvorme Srdcia.
Bc. Mária Drdáková

Peer konzultantka, administratívny pracovník


Prvú skúsenosť s mojim duševným zdravím som spoznala v roku 2000. Hneď aj prvý krát v nemocnici. Bol to vstup na moju "životnú horskú dráhu", na nej sa "zabávam" dodnes. Som mamkou 4 detí, ktoré napĺňajú môj život. 


Vyštudovala VŠ FHPV PU (Prešovská univerzita) odbor KiŠ (knižnično-informačné štúdiá) Bc. ROČNÍK 2008. 

Masérsky kurz ÚS SČK (Slovenský Červený kríž) absolvovala v r. 2006. 

Kurz pre peer konzultantov úspešne ukončila v lete 2023.


Pracovné skúsenosti: 

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako peer konzultantka. 

MUDr. Pavol Nálešník

Odborný zástupca a ošetrujúci lekár.


Absolvoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Hradci Králové.

Špecializácia v odbore psychiatria.


Pracovné skúsenosti:

Vojenská nemocnica Košice

Psychiatrická nemocnica Michalovce

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako ambulantný psychiater.

Hovorí plynule nemecky.

Pochádza a žije s rodinou v Michalovciach.

MUDr. Monika Biačková

Odborný zástupca a ošetrujúci lekár.


Absolvovala Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe.

Špecializácia v odbore psychiatria.


Pracovné skúsenosti:

Psychiatrické oddelenie Bardejov

Psychiatrická nemocnica Michalovce

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako ambulantný psychiater.

Hovorí plynule anglicky a francúzsky.

Veľkú časť profesijnej kariéry sa venovala závislostiam, postupne všetkým psychickým poruchám a práci vo výskume - špecialistka v klinickom výskume.

Pochádza z Košíc, žije s rodinou v Michalovciach, jej najväčšou záľubou sú francúzske šansóny.

Mgr. Laura Kundrátová

Psychológ

Predsedníčka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia


Absolvovala Filozifckú fakultu UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor Psychológia

Pracovné skúsenosti:

Prax a výskum na 1. psychiatrickej klinike UNLP v Košiciach

Prax na Linke detskej dôvery v Košiciach

Prax v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s psychickými poruchami Združenie príbuzných a priateľov Radosť

Dobrovoľnícke činnosti a ambasádorka Ligy za duševné zdravie

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie, Denný psychiatrický stacionár a je študentkou doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ.

V rámci profesie sa venuje komunitnej psychiatrii, podpornej psychoterapii a podpornej skupinovej psychoterapii. Taktiež sa venuje výskumu psychických problémov pri pacientoch so somatickým ochorením a nefarmakologickým intervenciám.

Pochádza a žije v Košiciach, hovorí plynule anglicky.

Mgr. Matej Hrabovský 

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a získal magisterský titul v odbore psychológia. Taktiež má bakalársky titul v odbore canisterapia a hipoterapia. 

Je certifikovaný kouč, mindfulness lektor a lektor autogénneho tréningu. O týchto a iných psychologických témach píše a natáča videá cez svoj projekt Blog Za Bytie na Facebooku, Instagrame, YouTube a Tiktoku, aby zdieľal možnosti na zvýšenie psychickej pohody pomocou mindfulness a relaxácie. Organizuje tiež workshopy na témy spojené s mindfulness a má koučovaciu prax. 

Od septembra 2021 je doktorandom na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny y na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Hovorí plynule anglicky.

Anna Sotáková

Zdravotná sestra


Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach.

Študijný odbor Praktická sestra.


Pracovné skúsenosti:

Opatrovateľské služby

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako zdravotná sestra, študijná sestra a sestra v dennom psychiatrickom stacionári.