Psychoedukácia


Úlohou psychoedukácie je zabezpečiť včasnú a pozitívnu angažovanosť pacienta a jeho príbuzných tak v liečebnom procese, ako aj v prevencií relapsov a vytvoriť predpoklady pre kvalitné znovuzačlenenie chorého člena rodiny do spoločnosti.

Psychoedukácia zahŕňa:

  • základné podstatné informácie o vzniku, príčinách, prognóze a následkoch ochorenia,
  • ponuku a zdôvodnenie rôznych terapeutických postupov.