Psychiatrický stacionár

M. R. Štefánika 2427, 093 01, Vranov nad Topľou

Je to vysokoprahové zdravotnícke zariadenie, ktoré tvorí spojovací článok medzi ambulantnou starostlivosťou a hospitalizáciou. Stacionár funguje na princípoch terapeutickej komunity.

Hlavnou činnosťou psychiatrického stacionára je starostlivosť o pacientov s duševnými poruchami, kam klienti dochádzajú na denný program. V ňom poskytovaná liečba kladie osobitný dôraz na psychoterapiu, psychiatrickú a psychosociálnu rehabilitáciu.

Cieľom liečby je predísť opätovnej hospitalizácií a dosiahnuť pracovnú a sociálnu rehabilitáciu a návrat pacienta do spoločnosti.

Klienti v stacionári majú individualizovaný liečebný program. Pobyt klienta trvá niekoľko hodín denne, v priemere 3 - 6 týždňov. 

Starostlivosť pre klientov zabezpečuje tím odborníkov:

 • psychológ,
 • psychiater/psychoterapeut,
 • zdravotná sestra,
 • peer konzultant/ pomocný terapeut


Psychosociálna rehabilitácia sa u klientov psychiatrického stacionára dosahuje prostredníctvom:

 • komunitných sedení,
 • individuálnej a skupinovej psychoterapie,
 • nácviku relaxačných techník,
 • nácviku sociálnych zručností,
 • kognitívneho tréningu a tréningu pozornosti,
 • fyzioterapie,
 • arteterapie,
 • biblioterapie,
 • muzikoterapie,
 • ergoterapie,
 • sociálnym a pracovným poradenstvom.