Ocenenie "Môj lekár"

20.11.2020

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

udelila ocenenie 

"Môj lekár" MUDr. Dagmar Breznoščákovej, PhD.

V jej profesionálnom živote patrí významné miesto pacientom s psychickými poruchami, ich rodinám a blízkym. V súčasnosti pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a v Centre pre psychické funkcie vo Vranove nad Topľou. Aktívne sa zapája do diania v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami Radosť, ktorého je odborným poradcom, participuje na mnohých aktivitách organizovaných pacientskymi organizáciami, umožnila bližšie nahliadnuť do sveta pacientov aj kolegom/odborníkom napr. inštaláciou putovnej výstavy výtvarných a literárnych diel ľudí liečiacich sa na schizofréniu s názvom "Som ako ty", ktorá bola pôvodne určená pre širokú verejnosť. Svojou odbornosťou a ochotou robiť pre druhých maximum pomohla už mnohým pacientom aj ich rodinám v ťažkých životných situáciách. Vďaka nej našli opäť chuť do života a mohli sa tak vrátiť späť do spoločnosti, práce a zlešili si aj medziľudské vzťahy.

Pani doktorka nepomáha len jednotlivcom, ale zasadzuje sa o napredovanie psychiatrie ako takej na Slovensku, celkovo destigmatizáciu, edukáciu a zlepšenie povedomia o ľudských právach tým, že pôsobí ako odborný poradca Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na národnej úrovni, ako člen CPT Rady Európy za Slovenskú republiku a mental expert health MZ SR pre Európsku komisiu na medzinárodnej úrovni a tiež ako viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a predseda Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS. Z pozície predsedu odbornej pracovnej skupiny pre psychiatriu pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy sa snaží o implementáciu tzv. "share decision making", teda podpory spolurozhodovania o liečbe pacientom a jeho blízkymi, a tým lepšej adherencii. Včasná diagnostika, liečba založená na dôkazoch aj empírii a adherencia, dávajú pacientom s psychickou poruchou omnoho väčšie šance na zlepšenie funkčnosti človeka a vedenie plnohodnotného života.