SpolutvorbaČo všetko znamená spolutvorba?

Tento prístup je založený na tom, že tí, ktorí služby využívajú (=klienti služieb systému starostlivosti o duševné zdravie), sedia za rovnakým stolom ako aj ich príbuzní, odborníci a predstavitelia exekutívy. Za týmto stolom majú zaručenú absolútnu rovnosť svojho hlasu s ostatnými a môžu jasne formulovať, čo od systému starostlivosti o duševné zdravie potrebujú, čo im chýba a aké sú ich predstavy o lepšom fungovaní

Írsky národný rámec pre obnovu v duševnom zdraví 2018-2020 používa nasledujúcu definíciu spolutvorenia podľa New Economic Foundation (2009): spolutvorba je definovaná ako ,,poskytovanie verejných služieb v rovnocennom a vzájomnom vzťahu medzi profesionálmi, ľuďmi využívajúcimi služby, ich rodinami a susedmi"


Vytvorenie prieskumného priestoru : Toto je miesto, kde sa všetci zainteresovaní aktéri stretávajú s cieľom vytvárať nové poznatky. Kooperatívny proces. Všetci zainteresovaní aktéri zdieľajú svoje rôzne perspektívy s cieľom dosiahnuť žiadúce výsledky. 

Delenie moci : Zdieľanie moci medzi všetkými zainteresovanými aktérmi na základe uznávania rôznych oblastí odbornosti a s výsledkom v spoločnom vlastníctve rozhodnutí. 

Rozšírenie poznatkov : Uznávanie, pochopenie a využívanie rôznych zdrojov poznatkov. Vzťah rovnocenných partnerov Vzťahy založené na vzájomnom rešpekte. 

Nelineárnosť : Cesta s výstupmi a pádmi, z ktorej sa učíme. 

Kontinuum praxe : Podpora zotavenia a zlepšovania služieb vo všetkých štádiách poskytovania služieb.Princíp zdola nahor vs. zhora nadol - rozdiel medzi službami, ktoré navrhli ľudia s osobnou skúsenosťou a klasicky navrhovanými službami

Klasicky navrhované služby sú ich užívateľom dané zhora, ľudia so skúsenosťou s duševným ne-zdravím nie sú zapojení do procesu navrhovania služieb pre nich samých. Ide o rozhodovanie zvrchu, odborníci a štátni zástupcovia rozhodujú "o nás bez nás". Prijímatelia služieb sú považovaní za pasívnych užívateľov a nie sú zaangažovaní do procesu príprav služieb, ktoré sú určené práve im. Tiež týmto ľuďom nie je umožnené, aby sami aktívne poskytovali podporu iným na základe svojej zažitej skúsenosti. Častokrát to vedie k frustrácii všetkých zainteresovaných účastníkov – na oboch stranách. 


Naproti tomu sa zdá nepochybne funkčnejší prístup "zdola nahor", čo dokazujú aj skúsenosti zo zahraničia, v ktorom sú do rozhodovania o poskytovaní služieb zapojení samotní užívatelia systému starostlivosti o duševné zdravie. Ide o kľúčovú koncepciu SPOLUTVORBY, kde je každý rovnocenným partnerom a vstupy a odborné znalosti všetkých zainteresovaných sú rovnako cenné a dôležité. Dôležité miesto v navrhovaní odborných služieb majú preto ľudia so zažitou skúsenosťou s problémami duševného zdravia a ich blízki. Pre nás, ľudí so skúsenosťou je veľmi dôležité, ak sme vypočutí a rešpektovaní so svojimi potrebami a na základe svojho príbehu vieme poskytnúť návrhy na riešenia v systéme starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Aktívne zapojenie ľudí so skúsenosťou do tohto procesu je podľa nás dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje postoj samotného človeka a jeho rodiny k zotavovaniu sa.Zdroj : Liga za duševné zdravie

Prejsť späť na Komunita