Peer konzultant a jeho rolaPojmom peer označujeme osobu, ktorú spájajú s druhou osobou určité charakteristiky v niektorých významných oblastiach. V oblasti duševného zdravia sa jedná o osobu so skúsenosťou s duševným ochorením, ktorá túto svoju životnú skúsenosť využíva v prospech ďalších osôb v podobnej situácii a stáva sa tak zdrojom cennej podpory, zdieľania, obohatenia a nádeje. Peer pracovníci sú ľudia so zažitou skúsenosťou s duševným ochorením, pracujúci v službách systému starostlivosti o duševné zdravie. Svoju skúsenosť používajú k podpore zotavenia iných ľudí. Sú odborníkmi na konkrétnu oblasť alebo skúsenosť, ktorú majú spoločnú s tými, ktorým poskytujú podporu. Vzhľadom k svojej skúsenosti alebo oblasti v ktorej pôsobia môžu pracovať napríklad ako :


PEER KONZULTANTčlovek so zažitou skúsenosťou s duševným ochorením, ktorý zdieľa svoju skúsenosť a dáva podporu iným osobám s podobnými skúsenosťami alebo problémami v oblasti duševného zdravia. Pracuje ako rovnocenný člen profesionálneho tímu v službách starostlivosti o duševné zdravie. V tíme má špecifickú úlohu, pri ktorej ako nástroj pomoci využíva vlastnú skúsenosť so zotavením z duševného ochorenia (porov. Foitová Z. Et al., 2016)

RODINNÝ PEER KONZULTANTčlovek, ktorý používa vlastnú skúsenosť s ochorením v rodine a poskytuje podporu rodinným príslušníkom a blízkym, zameriava sa na ich potreby a priania, pomáha im vyrovnávať sa so situáciou, sprevádza ich tým, čo prežívajú a podporuje ich v hľadaní vlastnej cesty k zotaveniu a objavovaniu zdrojov a možností na zvládanie ich situácie.

PEER LEKTORčlovek, ktorý používa svoju skúsenosť so zotavením a skúsenosť so službami systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti v rámci pôsobenia v rôznorodých programoch zameraných na podporu zotavenia iných ľudí. Môže ísť o vzdelávacie programy škôl a akadémií zotavenia, profesijnej prípravy peer pracovníkov a odborníkov v oblasti duševného zdravia /lekárov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov/, vedenie podporných skupín a komunít, voľnočasové programy podporujúce zotavenie a podobne.


Podľa zamerania a formy poskytovanej starostlivosti a podpory zo strany zdravotníckeho zariadenia alebo poskytovateľa sociálnej služby, vstupuje peer pracovník do vzťahu v troch rovinách. Vo vzťahu:

• ku klientovi, alebo skupine klientov,

• k rodine, alebo širšiemu sociálnemu okoliu klienta,

• k jednotlivým členom multidisciplinárneho tímu

Ďalšími možnosťami pracovnej špecializácie peer pracovníkov, známymi predovšetkým v zahraničí, sú napríkad peer mentori, peer výskumníci, peer terapeuti, peer manažéri tímov. Vytváranie rôznorodých pozícií pre uplatnenie peer pracovníkov nadväzuje na rozvíjajúci sa systém starostlivosti o duševné zdravie, nie je preto vylúčené, že v tomto procese budú vznikať aj ďalšie nové pozície.Zdroj : Liga za duševné zdravie

Prejsť späť na Komunita